Bedrijfscode

Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor de directie en medewerkers om te voldoen aan de hoogste professionele, ethische en wettelijke normen die NAI Netherlands nastreeft. Om dit na te streven is NAI Netherlands nationaal lid van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) en internationaal beschikt het over het certificaat “Regulated by RICS”. Dit certificaat garandeert dat NAI Netherlands de strikte gedragscode van de RICS hanteert (www.rics.org/regulations).

Daarnaast opereert NAI wereldwijd onder de volgende gemeenschappelijke kernwaarden:

  • Het belang van de klant staat voorop
  • Wij handelen met de hoogst mogelijke normen ten aanzien van vertrouwen, respect, oprechtheid en integriteit
  • Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit en streven naar continue verbetering
  • Wij geloven in transparantie, communicatie en samenwerking
  • Wij zijn dynamisch, innovatief en creatief
  • Wij zijn procesmanager en werken uitstekend in teamverband
  • Wij zijn internationaal georiënteerd en acteren lokaal
  • We staan open voor verandering en zijn initiatiefrijk
  • Wij streven naar de meest uitdagende, stimulerende, professionele en plezierige werkomgeving

In deze gedragscode worden enkele zaken verduidelijkt om directie en medewerkers van NAI Netherlands een leidraad te geven om onze kernwaarden na te streven.

Objectief handelen
Wij geven adviezen die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Het belang van de klant staat hierbij centraal. Onze werkzaamheden voeren we zorgvuldig en discreet uit, rekening houdend met onze beroeps- en wettelijke eisen. Wij zijn objectief en integer en transparant over ons handelen.

Integriteit
Integriteit, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel in onze manier van zaken doen, waar vertrouwen van klanten, medewerkers en de maatschappij een voorwaarde zijn. De door de klant ter beschikking gestelde informatie en de door ons uit te brengen rapportage zullen niet voor andere doeleinden gebruikt of openbaar gemaakt worden.

Professional
Wij zijn professionals en wij staan voor de allerbeste service en de beste kwaliteit. Wij zorgen ervoor dat de klant door de juiste professional bediend wordt. Ieder op zijn vakgebied gedraagt zich professioneel, objectief en integer. Onze dienstverlening is onder te verdelen in agency, valaution en advisory. Waarbij te allen tijde de makelaarsdiensten zowel fysiek als digitaal gescheiden zijn van de diensten op het gebied van taxaties.

Belangenverstrengeling
Wij vermijden belangenverstrengeling met de klant en of object. Bij het aangaan van de werkzaamheden wordt nagegaan of hiervan sprake is. Wij vermijden persoonlijke belangenverstrengeling ten opzichte van klanten of in relatie tot onze werkzaamheden.

Nevenfuncties
Nevenfuncties kunnen alleen worden aanvaard na goedkeuring directie. Bij de belangafweging voor de goedkeuring wordt bekeken of er sprake is van nevenfuncties welke de schijn hebben of kunnen opwekken van een conflicterend belang met de functie van de betrokkene.

Geschenkenregeling
Wij aanvaarden alleen geschenken, gunsten of iets dergelijks zolang de integriteit niet in het geding komt en objectiviteit behouden blijft.

Voorkennis
De directie of medewerkers mogen niet zakelijk noch privé handelen in belangen of effecten terwijl hij/zij beschikt over voorkennis.

Sancties
Bij handelen in strijd van de gedragscode wordt hiervan melding gemaakt aan de directie en afhankelijk van de zwaarte van de overtreding wordt de betrokkene gewaarschuwd, geschorst dan wel worden andere disciplinaire maatregelen getroffen. Betreft het iemand uit de directie dan zal melding worden gedaan aan de overige directie leden die over een sanctie dienen te beslissen.

Toezicht
Het toezicht op naleving van de klachtenprocedure vindt plaats door de directie van NAI Netherlands.

Tot slot
Deze bedrijfscode is onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomsten met de medewerkers en wordt door de omvang van de organisatie frequent (per opdracht of eventuele opdracht) getoetst op naleving daarvan.